Uppdateringar/Updates

27 juli 2021 – Kelly är i trygghet

Kelly är i trygghet. Vi får höra att hon är så glad, pigg, kärleksfull och väldigt busig, som en kattunge ska vara. Hon beter sig så att det nästan är omöjligt att märka att hon är blind. Denna lilla tjej är alltså motsatsen till det skräckscenario som beskrivs i det absurda yttrandet från SCAW. Det är inte så att Kelly är unik. Vi vet nu efter att ha fått höra om otroligt många blinda katter, att det snarare är regel än undantag att de anpassar sig fantastiskt bra och fungerar helt normalt i sina liv. Därför är det oerhört skamligt hur länsstyrelserna i Skåne och Kalmar hanterat Kellys ärende och försöker framställa blinda katter som inkapabla, lidande och i behov av en dödande spruta.

27 july 2021 – Kelly is safe

Kelly is safe. We got news that she is happy, so full of love, energy, and very playful as kittens should be. The way she behaves makes it almost impossible to notice that she is blind. This little adorable girl is thus the opposite of what SCAW describes about the fate of blind kittens in their absurd statement. And it’s not that Kelly is unique in this. After hearing and reading stories about so many blind cats, we now know that its rather the rule than an exception that they adapt extremely well to functioning as usual in their lives. Therefore it is very shameful how the County Administrative Boards in Skåne and Kalmar have handled Kelly’s case and tried to make blind cats out to be incapable and suffering, better off dying.

26 juli 2021 – Besked

Nu har beskedet kommit. Förvaltningsrätten upphäver Länsstyrelsen i Kalmars beslut att omedelbart omhänderta Kelly! Vi är oerhört glada över detta beslut och att domstolen fattat ett beslut baserat på fakta och rättvisa. Tusen tack till alla er som finna för Kelly. Mer information kommer.

26 july 2021 – Decision

The decision has been made. The Administrative Court revoke the County Administrative Board’s decision to seize and detain Kelly. We are so immensely happy that the Court made a decision based om facts and fairness! Thank you so much, all of you who supports Kelly. Further update will follow.

23 juli 2021 Prestige & maktmissbruk personifierat

I dag har Aftonbladet en artikel om Kellys ärende. Vi hoppas att personen som citeras nedan har blivit felciterad. Annars är vi nu än mer oroliga för hur det står till med omdömet på länsstyrelsen i Kalmar. Finns det inga gränser för hur långt de är beredda att gå för att försöka göra fel till rätt? Kelly är en välfungerande, kapabel och frisk liten kattunge och det vet länsstyrelsen. Även veterinären som på länsstyrelsens uppdrag besiktigat Kelly bedömde att hon är en busig kattunge som orienterar sig väl med hjälp av hörseln och ska ha en god prognos som innekatt. Trots det vidhåller länsstyrelsen att Kelly lider svårt. En ovärdig uppvisning av hur prestige och maktfullkomlighet tillåts härja fritt.

Länsstyrelsen: ”Ett väldigt lidande”

Christina Karlberg, kommunikationschef på länsstyrelsen i Kalmar, förklarar att länsstyrelsens veterinärer själva aldrig svarar på frågor om djur på grund av hotbilden, men säger att Kelly riskerar att leva ett liv präglat av psykiskt lidande på grund av sin blindhet.
– Den har ett väldigt psykiskt lidande. Dels att kattungen har skilts från sin mamma för tidigt och att man över huvud taget har opererat bort båda ögonen så att den aldrig kommer kunna röra sig eller utveckla ett normalt jakt- eller lekbeteende, , säger Karlberg.
Har era experter träffat Kelly?
– Det vågar jag inte svara på. Beslutet bygger på den här bakgrunden.
Andra veterinärer som har träffat Kelly säger att hon har ett normalt beteende och är frisk i övrigt – varför räcker inte det?
– Att visa upp katten i en liten bur där den leker betyder inte att den mår bra i övrigt. Där inne är den trygg men utanför kommer den aldrig att få ett normalt liv.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6kPpBo/blinda-kattungen-kelly-ar-domd-till-doden–trots-ett-hem-som-vantar

Här ser du ett filmklipp https://insamlingsstiftelsenkattjouren.se/kelly/filmer-med-kelly/ där Kelly leker med en boll i ett rum stora efter sin operation. Som du kan konstatera, framställer länsstyrelsen skamlöst sitt önsketänkande om att ha rätt, som fakta. Så ska en myndighet inte agera i ett rättssamhälle.

23 july 2021 – The epitome of prestige and abuse of power:

Today there’s an article about Kelly’s case in the Swedish paper “Aftonbladet”. We do hope that the person quoted here has been misquoted. Otherwise we’re now even more seriously worried about the judgement of the County Administrative Board of Kalmar. Is there no limits to the lengths they are willing to go to try to turn right into wrong? Kelly is a capable, well functioning, healthy little kitten and the County knows that. Even the vet hired to inspect Kelly on the County’s behalf said that she is a playful kitten who orients herself well with the aid of her ears and who should have a good prognosis as an indoor cat. In spite of having that information, the County keeps on saying that Kelly is suffering a lot. A despicable display of prestige running affairs.

“The County Administrative Board: ”A great deal of suffering”

Christina Karlberg, communications manager at the County Administrative Board in Kalmar, explains that the County Administrative Board’s veterinarians themselves never answer questions about animals due to the risk of threats, but says that Kelly risks living a life marked by mental suffering due to her blindness.
– It is suffering severely mentally. Both because the kitten has been separated from its mother too soon and that both eyes have been operated on at all so that it will never be able to move freely or develop a normal hunt or play behavior, says Karlberg.
Have your experts met Kelly?
– I dare not answer that. The decision is based on the background.
Other veterinarians who have seen Kelly say that she has a normal behavior and is otherwise healthy – why is that not enough?
– Showing the cat in a small cage where it plays does not mean that it is otherwise well. Inside it is safe but outside it will never have a normal life”

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6kPpBo/blinda-kattungen-kelly-ar-domd-till-doden–trots-ett-hem-som-vantar

Here (to the left at the link) you see a film clip https://insamlingsstiftelsenkattjouren.se/kelly/filmer-med-kelly/ where Kelly plays with a ball in a room, shortly after her surgery. As you can see, the County is shamelessly stating wistful thinking of them being right, as facts. That is no way for a government body in a constitutional state to act.


21 juli 2021 – 19:20

Överklagan är kompletterad och inlämnad. Nu väntar vi på Förvaltningsdomens beslut. Tack till alla er som tar ställning för Kelly och håller henne i era hjärtan!

21 july 2021 – 7.20 pm

The appeal is handed in and we now await the Court’s decision. Thank you all of you for acting for Kelly and keeping her in your hearts!


21 juli 2021 – 16:30

Just nu i Kellys ärende:
Insamlingsstiftelsen Kattjouren förbereder Kellys överklagan för Angelica Wendels, KKS, räkning. Överklagan lämnas in i dag (21 juli) därefter hoppas vi på att domstolen fattar ett snabbt beslut till förmån för Kelly.

21 July 2021 – 4.30 pm

Right now in Kelly’s case:
Insamlingsstiftelsen Kattjouren are putting together Kelly’s appeal for Angelica Wendel at KKS. It will be handed in today (21 July) and then we hope for the Administrative Court’s swift decision in Kelly’s favour.

Kellys berättelse - sammanfattning

Blinda katter ska dö - enligt länsstyrelsen som tagit lilla Kelly

Blinda glada kattungen Kelly har omhändertagits av länsstyrelsen Kalmar som fattat beslut om att hon ska avlivas. Beslutet grundas på ett yttrande av en veterinär på Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), som aldrig träffat Kelly men ändå menar sig kunna avgöra att hon lider psykiskt eftersom en blind kattunge enligt veterinären inte kan utföra naturliga beteenden som att jaga, leka, klättra, kommunicera med andra djur och med människor samt observera sin omgivning. Kelly, liksom de flesta andra blinda katter gör dock allt detta. Det finns videoklipp och flera veterinärintyg (från veterinärer som träffat och behandlat Kelly) som visar det.

Människor över hela världen protesterat mot beslutet att omhänderta och avliva denna livsglada och kapabla lilla individ. Gör det du med genom att skriva på hennes namninsamlingar samt mejla domstolen som avgör hennes öde. Senast den 21 july ska alla dokument i Kellys ärende lämnas in till rätten.

Läs hela Kellys berättelse här under.

Kellys berättelse

Kattungen Kelly hittades cirka 7 veckor gammal i en privatpersons trädgård (i Skåne) med ögon i fruktansvärt skick (groteskt uppsvällda pga en infektion) men i gott allmäntillstånd. Personen kontaktade kattföreningen Kattkommando Syd som hämtade kattungen och gav henne vård. Insamlingsstiftelsen Kattjouren samtyckte till att stå för all Kellys vård.

Kelly togs först till en mindre klinik sedan (följande dag, lördag) när hennes ögon förvärrades till Specialistdjursjukhuset Evidensia I Helsingborg där veterinär konstaterade att hennes båda ögon förmodligen behövde opereras bort. Under helgen hade man dock ont om folk och skulle behöva ringa in personal. Det skulle också bli höga kostnader. Med tanke på att Kellys tillstånd trots allt var gott beslutades i samråd med föreningen om att de (föreningen) skulle ordna så Kelly opererades senast på måndagen och annars komma akut till Evidensia samma dag för operation. På måndagen hade Evidensia dock fullt på akuten och också fullt på sin infektionsavdelning vilket innebar man inte kunde ta emot Kelly. Den mindre kliniken som Kelly varit på först har inte inneliggande djur och gör inte operationer där båda ögonen opereras ut (en operation som inte kan göra polikliniskt, inläggning är nödvändig), så det gick inte att göra operationen där. Veterinären på Evidensia och dennes kollegor var eniga om att det var lämpligt att göra operationen på Kelly och man såg inga skäl avliva henne.

Skogsbykliniken på Öland fick information om Kellys ärende och konstaterade att ögonen såg väldigt illa ut. Man var dock enig med veterinären på Evidensia i att detta var ett tillstånd som operation skulle lösa och att Kelly var förvånansvärt opåverkad av sin situation och verkade ha anpassat sig väl till livet som blind (Kelly var lekfull, åt och drack samt var sällskaplig även innan operationen). Förutsättningarna för att hon skulle få ett gott liv efter operationen bedömdes som mycket goda. Därför togs Kelly till Öland (det fanns inget som talade emot transport av henne uttalade veterinären på Evidensia) och operationen genomfördes efter att Kelly fått antibiotikaprofylax för att säkra att infektion inte skulle spridas till hjärnan.

Operationen gick bra och Kelly återhämtade sig väldigt snabbt. Hon åt och drack normalt redan samma kväll och har sedan dess rehabiliterats med daglig lek där hon tränats i lek och jakt som hon älskar. Hon har stått på eftervård för att säkra att infektioner inte uppstår.

Eftersom Kelly har särskilda behov som blind har Kattkommando Syd fått hjälp av det ideella nätverket Kattjouren att nå ut till rätt adoptant. Ett lämpligt hem har hittats där man är införstådd med Kellys behov och förutsättningar. Adoptanten tillbringar mycket tid hemma, kattsäkrar bostaden, kommer inte att möblera om eller flytta inom överskådlig tid. Det är helt enkelt en person beredd på att anpassa sitt liv efter Kellys behov.

Länsstyrelsen i Skåne får in en anmälan om Kelly som man agerar på och skickar vidare till Länsstyrelsen i Kalmar som istället för att göra en inspektion av Kellys tillstånd eller prata med behandlande veterinär, efterfrågar ett yttrande från SCAW (Sveriges lantbruksuniversitets centrum för djurvälfärd) om lämpligheten och regelföljsamheten i att operera kelly (vilket när yttrandet efterfrågats redan är gjort).

I sitt yttrande drar veterinären på SCAW slutsatser som, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet såväl som sunt förnuft, kan ifrågasättas. Man menar att även om en del blinda katter kan klara sig väl så handlar det främst om katter som blir blinda som vuxna i en miljö och med människor de känner väl. Kattungar däremot har dåliga förutsättningar och kommer utsättas för ett psykiskt lidande som blinda, särskilt om de behöver flytta till en ny miljö. En sådan kattunge kommer inte kunna utföra naturliga beteenden som att jaga, leka, klättra. Hon kommer genom att hon inte kommer kunna observera sin omgivning att utsättas för stress och rädsla, särskilt eftersom hon inte kommer kunna gömma sig (?). Hon kommer också ha svårt att kommunicera med och anknyta till andra djur eller människor.

Sammanfattningsvis har ovanstående slutsatser inget substantiellt stöd i vetenskap där den dominerande uppfattningen i fråga om förlust av ett sinne (många studier av blindhet har gjorts på kattungar vars ögon sytts igen) är att övriga sinnen i stor utsträckning kompenserar förlusten. Detta gäller förstås i än högre grad katter än människor eftersom vi människor är långt mer visuellt orienterade medan synen inte är kattens primära sinne. I studier ser man hur områden i hjärnan som normalt hanterar synintryck, hos blinda kattungar övergår till att behandla hörselintryck. Även känsel, doft och smak är välutvecklade sinnen som katten använder för att observera och reagera på sin omgivning.

Tvärtemot vad veterinären på SCAW verkar förfäkta så är det för en kattunge som blir blind inte som att vara i ett upplyst rum som plötsligt mörkläggs, och sedan förbli där resten av livet. Hjärnan, särskilt hos kattungar, är i högsta grad plastisk och kommer att kompensera synförlusten med andra sinnesförnimmelser. På det sättet får katten har en bild av omgivningen som i många sammanhang är lika, ibland mer, adekvat än för en seende.

Kelly playingVad det gäller att utöva naturliga behov så kommer katten att utföra dem på ett individapassat sätt. Lika lite som ett blint barn inte kan leka, är en kattunge oförmögen till det. Videoklipp på Kelly visar hur hon springer, jagar sin boll eller fjädervippa. Hon tycker också om att klättra och är mycket social. När en människa lyfter upp henne använder hon sitt doftsinne och sina tassar för att bekanta sig med människans ansikte. Hon är mycket nyfiken och sällskaplig och har inte problem att anknyta till någon.

Kelly är på inget sätt unik i detta. Tvärtom kan blinda katter göra det mesta andra katter kan bara på ett annat sätt och självklart i en trygg miljö. Blinda katter klättrar på saker, de rör sig fritt och smidigt, jagar (främst insekter inomhus), leker och umgås med sina vänner (som de förstås kommunicerar med via kattens främsta kommunikationsvägar, känsel, hörsel, doftsignaler och till och med smak – katter har ”körtlar” inne i munnen som reagerar på doftsignaler andra katter sänder ut och som signalerar exempelvis stress eller ro). Dessa katter kan hoppa och på och ner från saker, de gömmer sig och smyger på andra, liksom seende katter gör. Blinda katter är ofta mycket sällskapliga. Det finns anledning att tro att kattungar som blivit blinda tidigt inte påverkas i särskilt stor utsträckning alls av sitt funktionshinder, eftersom de kompenserar på ett sådant sätt att de gör det mesta av vad en seende katt gör och förmodligen även får en väldigt god uppfattning om sin omgivning. Om det inte var så hade det varit svårt för dem att bete sig på ett sätt som ofta gör det svårt för människor att uppfatta att de är blinda.

SCAWs uttalande är inte bara anmärkningsvärt i sig med de implikationer de har för en felaktig bedömning som drabbar blinda katter över hela landet och deras ägare. Det används vidare av Kalmar Länsstyrelsen på ett sätt som allvarligt undergräver förtroendet för myndigheten. Man ber en veterinär som inte träffat eller sett en katt mer än på bild att uttala sig om kattens förutsättningar till ett gott liv efter operation – att spekulera om en framtida situation. Sedan använder man det yttrandet som ges om detta till grund för ett beslut om omedelbart omhändertagande och avlivning av sagda individ, när operationen redan gjorts och det är möjligt att med säkerhet konstatera vad utfallet blivit. Detta görs trots att individens beteende, tillstånd och förmågor i varje detalj motsäger yttrandets spekulationer.

Efter omhändertagande görs alltid en veterinärbesiktning på myndighetens uppdrag. Denna visar i Kellys fall samma sak som behandlande veterinär på Skogsbykliniken, Evidensia och all vårdpersonal som träffat Kelly kan konstatera; hon är en

”busig kattunge som verkar orientera sig väl med hjälp av hörseln. Prognosen bör vara god men hon kan inte vara utekatt”

. Trots att veterinär på deras eget uppdrag konstaterat detta vidhåller Länsstyrelsen i sitt yttrande över inhibitionsyrkandet att:

“Länsstyrelsen yrkar att ärendet avgörs slutligt direkt och ytterligt skyndsamt då Länsstyrelsens uppfattning är att kattungen lider av att stå uppstallad på ett djurhem. Beslutet behöver verkställas skyndsamt.”

Att man som myndighet är så angelägen att mörka ett misstag att man är beredd att ta en oskyldig kattunges liv ställer inte myndigheten i god dager hos den djurvänliga allmänheten. Skadan som redan uppstått är enorm och om Länsstyrelsen Kalmars agerande leder till att Kellys liv avslutas kommer det att bli ramaskri.

Kelly är idag tre månader och har varit blind större delen av sitt liv. Hennes berättelse har blivit viral och frontas nu på sajter med många miljoner användare. Veterinärer, specialister på kattbeteende, vårdpersonal och djurägare över hela världen är upprörda över det maktmissbruk som kommer till uttryck i ärendet.

Insamlingsstiftelsen Kattjouren gissar att Kalmar i detta ärende påverkats starkt av Länsstyrelsen Skåne vars agerande i ett nyligen inträffat stort ärende granskats intensivt av samma kattförening, med juridiskt bistånd från samma stiftelse, som engagerat sig för Kelly. Det är beklagligt men nu är det Länsstyrelsen Kalmar, inte Skåne, som står som ansvarig för ärendet och de fel som begåtts. Vår förhoppning är att Länsstyrelsen Kalmar nu väljer att göra det rätta istället för att fortsätta på den väg som bara leder till massiv badwill och ett förlorat förtroende som kommer ta lång tid att återskapa. Fakta i ärende talar sitt tydliga språk.

Kellys kampanj

Sammanfattning

Blinda glada kattungen Kelly har omhändertagits av länsstyrelsen Kalmar, som fattat beslut om att hon ska avlivas eftersom hon anses lida pga att hon inte kan se.

Du kan göra skillnad för Kelly. Läs nedan vad du kan göra.

Agera

Låt blinda kattungen Kelly få leva

Skriv på petitionerna:

https://www.skrivunder.com/lat_blinda_kelly_fa_leva

https://www.change.org/p/förvaltningsrätten-i-växjö-save-kelly-the-blind-kitten-from-euthanasia

Mejla förvaltningsrätten

Mejla forvaltningsrattenivaxjo@dom.se och ange att det gäller målnummer 2936-21. Berätta om dina erfarenheter eller synpunkter ifråga om blinda katters rätt att leva och varför du anser att Kelly inte ska behöva dö bara för att hon är blind. Senast den 21 july ska alla dokument i Kellys ärende lämnas in till rätten.

Videoklipp

Se Kelly roa sig när hon leker och jagar en boll

English version below

Kellys story - summary

Blind cats are better off dead - according to the County Administrativa Board that seized little kitten Kelly

The happy blind kitten Kelly was seized by the county administrative board of the region of Kalmar that has decided that she should be euthanised. The decision is based on an opinion of a veterinarian at the National Center for Animal Welfare (SCAW), who has never met Kelly but still claims to be able to determine that the kitten is suffering mentally. According to the veterinarian, this is so because a blind kitten can not perform natural behaviors such as hunting, playing, climbing. They can’t communicate with other animals and with humans and observe their surroundings. However, Kelly, like most other blind cats, does all of this. There are videos and several veterinary certificates (from veterinarians who have met and treated Kelly) to prove that.

People all over the world are protesting against the decision to seize and kill this brave and capable little individual. Do so you too, by adding your name to the petitions for Kelly and emailing the court that decides her fate. No later than July 21, all documents in Kelly’s case must be submitted to the court.

Read more about the case below.

Kellys story

The kitten Kelly was found about 7 weeks old in someone’s garden (in Skåne) with eyes in a terrible condition (grotesquely swollen due to an infection) but in good condition generally. The one who found Kelly got in touch with the cat rescue, Kattkommando Syd, that picked up the kitten and provided her with vet care. The fundraising entity Insamlingsstiftelsen Kattjouren agreed to fund all vet care costs associated with Kelly’s recovery.

Kelly was first taken to a small clinic then (the following day, Saturday) when her eyes worsened to the Specialist Animal Hospital Evidensia in Helsingborg where a veterinarian stated that both of her eyes probably needed to be reomved. During the weekend, however, there was a shortage of people and staff would have to be called in. The costs would be high. Considering that Kelly’s general condition was after all good, it was decided in agreement with the rescue that they (the rescue) would arrange for Kelly to be operated on no later than Monday and otherwise come urgently to Evidensia the same day for surgery. On Monday, however, Evidensia emergency room was full and its infection ward as well, which meant they could not admit Kelly that day. The smaller clinic that Kelly was at first, does not have inpatients and does not perform surgeries where both eyes are operated on (this can not be done outpatient, hospitalization is necessary), thus it was not possible to perform the operation there. The veterinarian at Evidensia and their colleagues agreed that it was appropriate to perform the surgery on Kelly and that there was no reason to euthanize her.

The clinic Skogsbykliniken on Öland received information about Kelly’s case and judged that her eyes was in a very severe state. However, they agreed with the vet at Evidensia that this was a condition that surgery would solve and that Kelly was surprisingly unaffected by her situation and seemed to have adapted well to life as blind (Kelly was playful, ate and drank and was sociable even before operation). The chances for her to have a good life after the operation were estimated to be excellent. Therefore, Kelly was taken to Öland (transporting her was not an issue, according to the veterinarian at Evidensia). The surgery was performed after Kelly received antibiotic prophylaxis to ensure that the infection would not spread to the brain.

The operation went well and Kelly recovered very quickly. She ate and drank as normal the same evening and has since been rehabilitated with daily play where she has been trained in play and hunting, which she loves. She has been on aftercare to ensure that infections do not occur.

Since Kelly has special needs as a blind kitten, the rescue Kattkommando Syd received help from the large non-profit network Kattjouren to reach the right adopter. A suitable home has been found, a home where there is a full understanding of Kelly’s needs and condition. The adopter spends a lot of time at home, cat-secures the home, will be using special aids for blind cats, will not refurnish or move within the foreseeable future and is ready to adapt their life according to Kelly. They are simply someone willing to adapt their life to Kelly’s needs.

The County Administrative Board of Skåne receives a report about Kelly from a woman whom has seen her Facebook post and decided that the kitten should be better off dead. Skåne decided to act on the report, then forwards to the County Administrative Board in Kalmar, whom instead of doing an inspection of Kelly’s condition or talking to the veterinarian in charge of her care, requests an opinion from SCAW (SLU Swedish Centre for Animal Welfare) regarding the compliance with the animal welfare act of operating Kelly (which has already been done when the opinion is requested).

In the opinion, the veterinarian at SCAW draws conclusions that, based on science and proven experience as well as common sense, can be questioned. In this statement the vet is stating that even though some blind cats can do well, that is rather the case with cats that become blind as adults in an environment and with people they know well. Kittens, on the other hand, have poor quality of life and will be exposed to mental suffering as blind, especially if they need to move to a new environment. Such a kitten will not be able to perform natural behaviors such as hunting, playing, climbing. She will be exposed to stress and fear because she will not be able to observe her surroundings, especially since she will not be able to hide (?). She will also have difficulty communicating with and connecting with other animals or humans.

In summary, the above conclusions have no substantial support in science where the dominant view regarding the loss of a sense (many studies of blindness have been done on kittens whose eyes are sewn shut) is that the other senses largely compensate for the loss. Of course, this applies even more to cats than humans because as humans we are far more visually oriented, while sight is not the cat’s primary sense. Studies show how areas of the brain that normally handle visual impressions, in blind kittens switch to handling auditory impressions. Touch, smell and taste are also well-developed senses which the cat uses to observe and react to its surroundings.

Contrary to what the vet at SCAW seems to advocate, for a kitten that goes blind, it’s not like being in a lit room that suddenly goes completely dark, and then have to stay there for the rest of one’s life. The brain, especially in kittens and other young mammals, is highly plastic and will compensate for the loss of vision with the enhancement of other sensory nerve cells and connections. The blind individual probably gets an image of the environment that in many contexts is equal, sometimes more, accurate than for a sighted individual.

Kelly playingWhen it comes to exhibiting natural needs, the blind cat will perform those in their own way. A blind kitten is no more incapable of playing than a blind child is. Just the thought is preposterous. Videos of Kelly show how she runs, chases her ball or feather rod. She also enjoys climbing and is very social. When a person lifts her up, she uses her sense of smell and her paws to get acquainted with the person’s face. She is very curious and sociable and has no problem connecting with anyone.

Kelly is by no means unique in this. On the contrary, blind cats can do most things other cats can, only in a different way and of course in a safe environment. As Alana at Blind Cat Rescue says, blind cats do not know they are blind, they just know they are cats”. Blind cats climb things, they move freely and smoothly, hunt (mainly insects indoors), play and socialize with their friends (which they of course communicate with via the cat’s main communication pathways, touch, hearing, scent signals and even taste – cats have ”glands” inside the mouth that respond to pheromones, scent signals other cats emit and that transfer their feelings of for instance stress or calm). The blind cats can jump up and down from things, they hide and sneak up on others, just like sighted cats do. Blind cats are often very sociable.

There is reason to believe that kittens that have become blind early are not affected to any great extent by their disability, as they compensate in such a way that they do most of what a sighted cat does and probably even get an adequate perception of their surroundings. Otherwise, it would have been difficult for them to behave in a way that often makes it difficult for people to perceive that they are blind.

SCAW’s statement is not only questionable in itself. It also has grave implications for causing misjudgements, affecting blind cats across the country and also their pet parents. Further, the statement is used by the County Administrative Board in Kalmar in a way that seriously undermines the authority’s credability. A veterinarian who has not met or seen a cat more than in picture is asked to comment on the cat’s chances of living a quality life after surgery – to speculate about a future situation. The opinion given on this, is then used as ground to decide on the immediate seizing and killing of this individual, at a point in time when the surgery has already been performed and it thus is possible to know for a fact what the outcome has been. The decision to euthanize Kelly is made despite the fact that the her behavior, condition and abilities in every detail contradict the speculations of the SCAW opinion.

After the County Administrative Board has seized an animal, a veterinary inspection is always performed on behalf of the authority. In Kelly’s case, this examination results in the same conclusion that the treating veterinarian at Skogsbykliniken, Evidensia and all care staff who have met Kelly can state; she is a

”boisterous kitten who seems to orient herself well with the help of her hearing. The prognosis should be good but she can not be an outdoor cat”.

Despite the fact that the veterinarian has established this on their own behalf, the County Administrative Board maintains in its opinion on the request for inhibition that:

“The County Administrative Board demands the matter to be finally decided immediately and extremely urgently as the County Administrative Board’s view is that the kitten suffers from being housed at an animal shelter. The decision needs to be implemented swiftly.”

The fact that they as an authority are so unwilling to own up to making a mistake, that they are prepared to take the life of an innocent kitten does not put the authority in good standing with the animal-friendly public. The damage that has already occurred is enormous and if the County Administrative Board of Kalmar’s actions lead to Kelly’s life ending, there will be an extremely loud outcry.

Kelly is now three months old and has been blind most of her life. Her story has gone viral and is fronted on sites with many millions of users. Veterinarians, cat behavior specialists, healthcare professionals and pet owners around the world are outraged at the abuse of power expressed in the case.

Insamlingsstiftelsen Kattjouren guesses that County Administrative Board of Kalmar was strongly influenced in this case by the County Administrative Board of Skåne, whose actions in a recent large case were examined intensively by the same cat rescue, with legal assistance from the same foundation, which are engaged in Kelly’s case. Unfortunate Kelly was probably just a mean of retaliation from Skåne. It is a shame, but now it is the County Administrative Board of Kalmar, not Skåne, that is responsible for the case and the mistakes that have been made. Our hope is that the County Administrative Board of Kalmar now chooses to do the right thing instead of continuing the path that only leads to massive badwill and a loss of trust that will take a long time to recover. Facts in this case speak for themselves.

Kellys campaign

Summary

The happy blind kitten Kelly was seized by the county administrative board of the region of Kalmar that has decided that she should be euthanised beacause she can not see.

you can make a difference. Se what you can do below.

Act

Let the blind kitten Kelly live

Sign the petitions:

https://www.skrivunder.com/lat_blinda_kelly_fa_leva

https://www.change.org/p/förvaltningsrätten-i-växjö-save-kelly-the-blind-kitten-from-euthanasia

Email the Court

Send an email to forvaltningsrattenivaxjo@dom.se and state the case no 2936-21. Tell the court about your experiences of and opinions about blind cats’ right to live and why you consider it to be wrong to euthanize Kelly because of her blindness. No later than July 21, all documents in Kelly’s case must be submitted to the court.

Video

See Kelly having fun while she plays and hunts a ball

Teamet

Shalini Persson

Shalini Persson

Ordförande/Chair person
Shalini founded the first Swedish cat rescue, Kattjouren, and is now the head of the foundation Insamlingsstiftelsen Kattjouren, that fund vet care costs for animal rescues and do animal advocacy work under the name KJ Opinion.
Arvid Hill

Arvid Hill

Organisatör/Organizer
Arvid is responsible for organizing and building the network of KJ Opinion. He also works with strategical matters.
Petra Hastman

Petra Hastman

Webmaster
Petra have built this (as well as other animal rights sites) website and has been assisting Shalini in technical matters.